Algemene Leveringsvoorwaarden

BPF - CAO Auditbureau

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64632237.


1. ALGEMEEN.

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door BPF - CAO Auditbureau al dan niet op declaratiebasis pensioenadviezen aan opdrachtgever worden verstrekt, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.


2. OVEREENKOMST.

2.1. Een overeenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke aanvaarding van de offerte. Eventueel later

gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden BPF - CAO Auditbureau slechts na diens schriftelijke bevestiging.

2.2. BPF - CAO Auditbureau behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.3. Waar in deze voorwaarden opdrachtgever wordt genoemd zijn behalve deze ook bedoeld diens vertegenwoordigers, gemachtigden, erfgenamen en andere rechtverkrijgenden.


3. UITVOERING.

3.1. BPF - CAO Auditbureau zal de opdracht met zorg uitvoeren en terzake te allen tijde schriftelijk adviseren.

3.2. Indien is overgekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan BPF - CAO Auditbureau het verstrekken van de adviezen die tot een volgende fase behoren uitstellen totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.3. Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtgever na voltooiing van één of meerdere fasen de opdracht terugnemen, mits zulks schriftelijk gebeurt en in welk geval alsdan honorarium zal zijn verschuldigd t/m de fase waarna terugname van de opdracht heeft plaatsgevonden.


4. TERMIJNEN VOOR UITVOERING.

4.1. Alle door BPF - CAO Auditbureau genoemde termijnen voor uitvoering van de opdracht zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld. Indien overschrijding van de termijn plaatsvindt zal BPF - CAO Auditbureau opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen.

4.2. Mits zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid gerechtvaardigd is, kan opdrachtgever in geval van termijnoverschrijding de opdracht zonder verdere kosten terugnemen.


5. VERTROUWELIJKE INFORMATIE.

5.1. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.


6. MEDEWERKING DOOR OPDRACHTGEVER.

6.1. Indien noodzakelijk is dat opdrachtgever zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst zal opdrachtgever desgevraagd steeds tijdig en te allen tijde schriftelijk alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen.

6.2. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van BPF - CAO Auditbureau staan of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan dit tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst aanleiding geven en kunnen extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van BPF - CAO Auditbureau in rekening worden gebracht.


7. WIJZIGINGEN EN "MEERWERK".

7.1. BPF - CAO Auditbureau zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen indien door een tussen partijen nader overeen te komen wijziging en/of aanvulling van de opdracht het tijdstip van voltooiing der opdracht zal worden beïnvloed.

7.2. Indien een vast honorarium voor de opdracht is afgesproken zal BPF - CAO Auditbureau opdrachtgever tevoren schriftelijk inlichten indien en in hoeverre een nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de overeenkomst tot gevolg heeft dat het overeengekomen honorarium zal worden overschreden.


8. HONORARIUM EN BETALING.

8.1. Behoudens wanneer partijen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium zijn overeengekomen zal het honorarium door de factoren bestede uren x geldend uurtarief bepaald worden.

8.2. Indien na het sluiten van de overeenkomst het niveau van lonen en kosten stijgt, heeft BPF - CAO Auditbureau het recht het vaste honorarium alsmede het basisuurtarief dienovereenkomstig te verhogen, zulks met een maximum van 10%.

8.3. Het honorarium is exclusief omzetbelasting (BTW).

8.4. Alle declaraties zullen door opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de declaratie vermelde

betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal opdrachtgever BPF - CAO Auditbureau binnen 14 dagen na datum van declaratie betalen. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

8.5. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling nodig is over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen kan de vordering uit handen worden gegeven in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale bedrag van het honorarium en

van de eventuele gerechtelijke kosten.

8.6. BPF - CAO Auditbureau zal gerechtigd zijn bij het tot stand komen van de overeenkomst voorschotten bij opdrachtgever in rekening te brengen op het uiteindelijk te declareren honorarium. Het bepaalde in art. 8.1 t/m 8.4 is op deze voorschotten onverminderd van toepassing.

8.7. Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft kan BPF - CAO Auditbureau ook nadien nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan BPF - CAO Auditbureau de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.


9. NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING.

9.1. BPF - CAO Auditbureau is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien dit voor BPF - CAO Auditbureau redelijkerwijs niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van BPF - CAO Auditbureau ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichting bestaande omstandigheden welke krachtens wet of in het verkeer geldende opvattingen niet voor diens risico komen.

9.2. BPF - CAO Auditbureau is gerechtigd betaling te vorderen van het honorarium behorende bij die adviezen die reeds waren verstrekt voordat de niet toerekenbare tekortkoming veroorzakende omstandigheid zich voordeed en voor zover zij zelfstandige waarde hebben.


10. INSCHAKELING DERDEN.

10.1.Indien dat noodzakelijk of wenselijk is voor een juiste uitvoering van de overeenkomst kunnen derden worden ingeschakeld en worden de kosten daarvan, tenzij sprake is van een vast honorarium, aan opdrachtgever doorberekend conform de door die derden te verstrekken prijsopgaven, met dien verstande dat inschakeling van derden tevoren met opdrachtgever besproken wordt.


11. AANSPRAKELIJKHEID.

11.1.Terzake toerekenbare tekortkoming is de totale aansprakelijkheid van BPF - CAO Auditbureau voor door opdrachtgever geleden schade ongeacht de wijze waarop een eventuele vordering wordt gegrond, hetzij op toerekenbare tekortkoming, hetzij op onrechtmatige daad of anderszins in geen geval hoger dan het totaal bedongen honorarium voor het door BPF - CAO Auditbureau verstrekte advies. Op elkaar voortbouwende adviezen worden geacht één advies te zijn met dien verstande dat voor berekening van de maximale aansprakelijkheid bij samenhangende of op elkaar voortbouwende adviezen maximaal het totale honorarium voor de samenhangende of voortbouwende adviezen over een periode van de laatste twaalf maanden voorafgaand aan het moment van toerekenbare tekortkoming in aanmerking zal worden genomen.

11.2.Tot vergoeding van schade wegens overschrijding van termijnen als bedoeld in art. 4. is BPF - CAO Auditbureau in geval van toerekenbare tekortkoming slechts aansprakelijk tot het bedrag van het honorarium. BPF - CAO Auditbureau staat voorts niet in voor de juistheid of volledigheid van inlichtingen of adviezen welke worden verstrekt voordat de overeenkomst tot stand komt. BPF - CAO Auditbureau is evenmin aansprakelijk voor schade indien opdrachtgever in zijn verantwoordelijkheden tekort schiet of indien opdrachtgever onjuiste, gebrekkige of onvolledige informatie verstrekt of heeft verstrekt.

11.3.Uitgesloten is elke aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die mocht voortvloeien uit fouten in gebruikte computerprogrammatuur, tenzij en voor zover de leverancier van bedoelde programmatuur aansprakelijkheid aanvaardt en de schade op deze kan worden verhaald.

11.4.Opdrachtgever zal BPF - CAO Auditbureau vrijwaren in geval van aanspraken van derden. Opdrachtgever zal personeelsleden van BPF - CAO Auditbureau of door BPF - CAO Auditbureau ingeschakelde derden nimmer aanspreken.


12. VERVAL VAN RECHT.

12.1.Na verloop van vijf jaar te rekenen vanaf de dag van het verstrekken van het advies vervalt ieder recht van opdrachtgever jegens BPF - CAO Auditbureau terzake schade ontstaan door eventuele tekortkomingen en/of fouten van BPF - CAO Auditbureau bij de uitvoering van de overeenkomst.


13. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN.

13.1.Alle overeenkomsten tussen BPF - CAO Auditbureau en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands Recht.

13.2.Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde Rechter in de vestigingsplaats van BPF - CAO Auditbureau dan wel van het arrondissement waar BPF - CAO Auditbureau gevestigd is, ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd. BPF - CAO Auditbureau heeft echter het recht om een geschil met een buitenlandse opdrachtgever te doen beslechten door de buitenlandse bevoegde Rechter.


14. WIJZIGING EN AANVULLINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN.

14.1.Wijzigingen en/of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden binden partijen bij de overeenkomst met ingang van de dag, volgend op de dag van toezending daarvan

Vragen over de Algemene Voorwaarden?