Privacyverklaring BPF - CAO Auditbureau

BPF - CAO Auditbureau acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Wij geven via dit beleid richting aan hoe binnen ons bedrijf met privacy wordt omgegaan.


In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring heeft betrekking op onze website en diensten.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 5 september 2018

Gebruik van persoonsgegevens


Als u gebruik maakt van onze website en/of diensten die BPF - CAO Auditbureau aanbiedt, dan kunt u persoonsgegevens met ons delen. Onder persoonsgegevens verstaat BPF - CAO Auditbureau persoonlijke gegevens die u vrijwillig achterlaat op onze website of tijdens het inschrijven voor een training. Hieronder valt ook alle openbare informatie die op internet beschikbaar is. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die u, of uw bedrijf, direct met ons deelt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


Van bezoekers op onze website verwerken wij de volgende gegevens

 • Geslacht en naam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres, opt-in voor e-mailings
 • Bedrijfsnaam en functie
 • Contactgeschiedenis
 • Openbare data verkregen van internet en sociale profielen
 • Indien u e-mails van ons ontvangt, registreren wij uw interacties (open- en klikgedrag)


Van klanten verwerken wij de volgende gegevens

Indien u klant bent van ons of u inschrijft voor een training, dan verwerken wij aanvullende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Factuur- en betaalgegevens
 • Indien van toepassing: Registratie gegevens voor PE/PO-punten


Doeleinden


BPF - CAO Auditbureau verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


 • Voor het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en), waaronder facturatie (zie rechtsgrond 1)
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (administratie- , bewaar- en belastingplicht). (zie rechtsgrond 2)
 • Om met u te kunnen communiceren via verschillende kanalen (telefoon, post, e-mail, social, website) vanuit zowel een service- als marketing perspectief.. (zie rechtsgronden 1 en 3)
 • Om de inhoud van onze communicatie met u aan te passen met datgene waarvan wij denken dat het voor u relevant is. Bijvoorbeeld om u te informeren over nieuwe en/of aanvullende producten en/of diensten of de voor u meest relevante advertentie te kunnen laten zien. (zie rechtsgrond 3)
 • Om u te kunnen helpen met vragen. (zie rechtsgrond 1)
 • Om onze dienstverlening te verbeteren. (zie rechtsgrond 3)


Wettelijke basis


De rechtsgronden voor onze doeleinden van verwerking zijn:


 • 1. Noodzakelijk voor uitvoeren van een overeenkomst (artikel 6 lid 1sub b AVG);
 • 2. Wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1sub c AVG)
 • 3. Gerechtvaardigde (marketing-) belangen van BPF - CAO Auditbureau (artikel 6 lid 1sub f AVG).


Bewaartermijn


BPF - CAO Auditbureau bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bepalen per klant of per dienst – indien mogelijk – van tevoren de bewaartermijn en houden daarbij in ieder geval rekening met de volgende wettelijke termijnen:


 • Adviesdossiers impactvolle financiële producten: 5 jaar (Wft)
 • Fiscale werkzaamheden voor onze relaties: 7 jaar (AWR)


Uw rechten


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BPF - CAO Auditbureau en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.


Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bpf-cao.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


BPF - CAO Auditbureau wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Derde partijen


BPF - CAO Auditbureau verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BPF - CAO Auditbureau blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Analytics


Gegevens die u verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics. Deze statistieken worden gebruikt om de diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren.


Cookies


Wij willen u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.


In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken uw IP-adres niet om uw onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.


U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Afsluiting


BPF - CAO Auditbureau neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van persoonsgegevens door BPF - CAO Auditbureau, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@bpf-cao.nl of BPF - CAO Auditbureau, Ondernemingsweg 20, 2404 HN Alphen aan den Rijn. U kunt ons ook telefonisch bereiken op: 085 - 130 1139. BPF - CAO Auditbureau kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacystatement. Het meest actuele privacystatement is te allen tijde in te zien op de website van BPF - CAO Auditbureau.