Jurisprudentie en wetgevin​g

Bedrijfstakpensioenfondsen en werkingssfeer.

Wetgeving en jurisprudentie voor BPF-gerelateerde zaken. 

Over bedrijfstakpensioenfondsen en werkingssfeer is veel wetgeving en rechtspraak gepubliceerd. Wie al dan niet onder een bedrijfstakpensioenfonds valt kan met de tijd veranderen. In de praktijk blijkt dat bedrijfsactiviteiten vaak geleidelijk aan, en soms plotseling veranderen. Ook werkingssfeerbepalingen worden aangepast. Onderstaand treft u een overzicht van de belangrijkste jurisprudentie en wetgeving omtrent bedrijfstakpensioenfondsen. 

Wet- en regelgeving Pensioenfondsen

In Nederland is de Pensioenwet van groot belang. Deze wet is van toepassing op de pensioenen, overeengekomen tussen werkgevers en werknemers en de onderbrenging daarvan bij een pensioeninstelling, zoals een pensioenfonds. Een soortgelijke wet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, is van toepassing op beroepspensioenregelingen. In veel bedrijfstakken geldt dat werkgevers verplicht zijn deel te nemen aan een pensioenregeling bij een bedrijfstakpensioenfonds. Dat is geregeld in de Wet verplichte deelname in een bedrijfstakpensioenfonds 2000.Heeft u direct een vraag?

Wij helpen u graag.

Belangrijke pensioen gerelateerde jurisprudentie