Werkingssfeeronderzoek

 Voorkom het "Geen premie, wel pensioen" principe

Bedrijfstakpensioenfonds werkingssfeeronderzoek 

Wat is een werkingssfeeronderzoek?

Werkingssfeer en de verplichte aansluiting bij bedrijfstakpensioenfondsen zijn heel belangrijk. Het is vaak complexe materie die grote (financiële) gevolgen voor bedrijven kan hebben. 


Het werkingssfeeronderzoek is een onderzoek waarbij wij de werkzaamheden binnen de onderneming vergelijken met de werkzaamheden zoals die in de verplichtstelling van een pensioenfonds zijn omschreven. Deze vergelijking maken wij onder andere op basis van uitingen op de website, uittreksel van KvK, de statuten van de onderneming, belasting sectoren en uitgebreide inventarisatie. Indien er een hoofdzakelijkheidscriterium aanwezig is binnen het pensioenfonds zal er ook gekeken worden naar de loonsom, omzet werkzaamheden en/of de gewerkte uren. 

Preventief/ validatie werkingssfeeronderzoek uitvoeren

Door preventief of een validatie werkingssfeeronderzoek uit te laten voeren kunt u de risico's van een verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds (BPF) in kaart laten brengen. Deelname kan door een BPF met terugwerkende kracht worden gevorderd. Zo is het van belang om te bepalen sinds wanneer u de werkzaamheden in het kader van de verplichtstellingsbeschikking verricht en/of de verplichtstellingsbeschikking in de loop der tijd gewijzigd is.


Dat geldt ook voor de pensioenpremie. In hoeverre een BPF met terugwerkende kracht een premienota zal opleggen, hangt af van de omstandigheden. Zo is het van belang om te bepalen sinds wanneer u de werkzaamheden in het kader van de verplichtstellingsbeschikking verricht en/of de verplichtstellingsbeschikking in de loop der tijd gewijzigd is.

Het goed in kaart brengen van het risico van terugwerkende kracht, is een belangrijk onderdeel van een uitgebreid werkingssfeeronderzoek. Jurisprudentie toont aan dat dit risico tot vele jaren terug kan gaan.


Bedrijfsvoering is aan verandering onderhevig. Hierdoor is het mogelijk dat er wijzigingen plaatsvinden in de genoemde criteria en dat uw bedrijf hierdoor onder een andere bedrijfstakpensioenfonds/cao valt. Wanneer dit het geval is, is het raadzaam om preventief/ ter validatie een werkingssfeeronderzoek te laten uitvoeren.

Heeft u al een aanschrijving van een bedrijfstakpensioenfonds?

Wanneer u al bent gesignaleerd door een BPF is het van cruciaal belang om uw strategie te bepalen voordat u gegevens aanlevert. Het aanleveren van gegevens hoeft u in beginsel alleen te doen als het duidelijk is dat u onder de werkingssfeer valt. 


Het is raadzaam om onafhankelijk onderzoek te doen naar de werkingssfeer als tegenhanger van het onderzoek dat het BPF reeds heeft gedaan. Zowel uw eigen pensioenadviseur als het BPF zijn uiteraard niet onafhankelijk. 


Een werkingssfeeronderzoek laten uitvoeren nadat u door een BPF bent aangeschreven brengt meer risico's en onzekerheid met zich mee. Daarnaast bent u volgens art. 4 Wet Bpf 2000 verplicht naar de uitkomsten van het onderzoek te handelen, ongeacht de gevolgen voor uw bedrijfsvoering of voor die van uw cliënt. 


Uit het werkingssfeeronderzoek volgt een van deze drie conclusies:

1. Aansluiten is niet verplicht;

2. Aansluiting is verplicht;

3. Onderzoek geeft onvoldoende uitsluitsel.


De laatste uitkomst, namelijk 'Onderzoek geeft onvoldoende uitsluitsel' is niet altijd te vermijden. In het uiterste geval is het eerste aanleg aan de kantonrechter om hier een oordeel over te geven. Momenteel lopen er veel procedures over uitlegkwesties. BPF problematiek en werkingssfeer in het bijzonder is daarom een complex juridisch terrein. Verkeerde of niet goed onderbouwde conclusies kunnen de situatie aanzienlijk compliceren. 

"Geen premie, wel pensioen" voor de werknemer

Wanneer een werknemer kan aantonen dat hij bij een bedrijf heeft gewerkt dat onder een BPF had moeten vallen, kan de werknemer aanspraak maken op pensioenuitkering zonder dat hiervoor premie is betaald. Het BPF zal de schade die hier uit voortvloeit verhalen op de werkgever. Een niet aangesloten werkgever is dus een groot risico voor een BPF.

Werkingssfeeronderzoek aanvragen

Aanvragen werkingssfeeronderzoek

Quickscan werkingssfeeronderzoek

Wat is een Quickscan?

Een Quickscan is een werkingssfeeronderzoek waarbij onze tijdsbesteding beperkt wordt tot maximaal 5 uur. 

Soms kunnen de resultaten van onze Quickscan echter wel aanleiding geven tot een uitgebreider werkingssfeeronderzoek. 


Wanneer een Quickscan?

Een Quickscan wordt meestal gedaan als u een inschatting wil hebben of er wel/niet sprake is van een verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds. 

Quickscan

aanvragen

Quickscan BPF aanvrgen

Voor werkgevers, accountants en pensioenadviseurs

Werkgever

Als werkgever dient u volledig te kunnen vertrouwen op het uitgevoerde werkingssfeeronderzoek en de hieraan verbonden conclusie door uw accountant of adviseur. Bestaat er twijfel? Vermijd risico's en laat een eerder afgegeven weringssfeeronderzoek door ons auditen. Dit biedt u de maximale zekerheid. 


Accountant

Uw klant is aangeschreven door een BPF. Als accountant kunt u twee dingen doen. 

1. Ons inschakelen om een werkingssfeeronderzoek te laten uitvoeren voor uw klant;

2. Zelf een werkingssfeeronderzoek uitvoeren als BPF deskundige. Dat is mogelijk na het afronden van een driedaagse BPF opleiding en het afleggen van een examen. Meer informatie hierover vindt u hier. 


Pensioenadviseur

U geeft dagelijks pensioenadvies. Bij complexe BPF vraagstukken kunnen wij u helpen variërend van een second opinion door een audit op uw rapport, tot het volledig uitvoeren van het werkingssfeeronderzoek. 

Kosten van een werkingssfeeronderzoek

De kosten van een werkingssfeeronderzoek zijn sterk afhankelijk van het type onderzoek en de tijdsduur hiervan. Na een eerste indruk van uw casus kunnen wij een ruwe schatting maken van de kosten, maar deze is nooit van tevoren definitief vast te stellen. Neem contact met ons op om de mogelijkheden voor uw casus te bespreken. 

Waarom BPF-CAO Auditbureau?

De kwaliteit van het werkingssfeeronderzoek is essentieel gezien het complexe, juridische terrein waarop dit zich afspeelt. Met 30 jaar ervaring op de juridische en actuariële achtergrond van pensioen bezitten onze deskundigen de benodigde kennis voor een sterk inhoudelijke werkingssfeeronderzoek.

Pensioenfondsen, werkingssfeer en werkgevers

BPF stappenplan en de compliant audit voor accountants

Stappenplan BPF werkgever

Voorkom de grootste BPF fouten, weet wat te doen bij een aanschrijving en download het GRATIS stappenplan met aandachtspunten voor slimme werkgevers.

Stappenplan BPF accountant

Voorkom de grootste BPF fouten, weet wat te doen bij een aanschrijving en download het GRATIS stappenplan met aandachtspunten voor slimme accountants.

Is uw portefeuille compliant?

Wilt u de BPF risico's in kaart brengen van uw gehele portefeuille om de mogelijke schade te beperken? Wij kunnen u helpen met het compliant maken van uw portefeuille. Schakel onze hulp in.

Heeft u direct een vraag?

Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Ervaringen klanten

Werkgever
"Alles in huis om te ondersteunen in BPF vraagstukken, hoe complex ook."
Accountant
"Houvast in het complexe landschap van bedrijfstakpensioenfondsen."
Werkgever
"Ondersteuning, een stappenplan en inzicht. Super audit en begeleiding."