Cao en verplichtstelling pensioen

In een algemeen verbindend verklaarde cao staan vaak afspraken over de pensioenopbouw van werknemers. Wij onderzoeken voor werkgevers of er een verplichting is voor het aanbieden van een pensioenregeling.

Algemeen verbindend verklaarde cao en pensioen

In een cao staan afspraken over arbeidsvoorwaarden. Daarbij horen ook afspraken over de pensioenopbouw. Bent u als werkgever op basis van de cao verplicht om pensioen aan te bieden? Wij zoeken het voor u uit. 

Daarnaast kan het ook zo zijn dat u geen cao aanbiedt, maar op basis van uw bedrijfsactiviteiten toch onder een bepaalde branche valt waar een zogenaamde algemeen verbindend verklaarde cao geldt. In dat geval moet u toch een aantal algemeen verbindend verklaarde cao-bepalingen aanbieden aan uw werknemers. Pensioen valt ook onder deze bepalingen. Wij gaan ook voor u na of dat voor uw onderneming van toepassing is. 

Cao algemeen verbindend verklaard

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan bepalen dat een cao voor de gehele bedrijfstak geldt. Zo’n cao wordt dan algemeen verbindend verklaard (AVV). Horen werkgevers niet bij de cao-partijen, maar vallen zij wel onder de bedrijfstak? Dan moeten zij zich aan de algemeen verbindend verklaarde cao-bepalingen houden en deze op hun werknemers toepassen. Bijna alle bedrijfstak-cao's zijn algemeen verbindend verklaard. Daardoor vallen veel werkgevers toch onder een cao. Ook kan het zo zijn dat een werkgever, vanwege veranderingen in de bedrijfsactiviteiten, ineens onbewust wel onder een bedrijfstak-cao valt. Een werkgever kan soms om vrijstelling (dispensatie) vragen van de algemeen verbindend verklaring.

Wanneer wordt een cao toegepast?

  • Wanneer er sprake is van een ondernemings-cao

  • Wanneer de werkgever lid is van een werkgeversorganisatie, die er één voor hem heeft afgesloten (bedrijfstak-cao)

  • Wanneer in uw branche een bedrijfstak-cao algemeen verbindend is verklaard (AVV). De cao geldt dan automatisch voor alle werkgevers in de bedrijfstak.

Een bedrijfstak-cao is een collectieve afspraak die binnen een sector geldt. Een bedrijfstak-cao wordt afgesloten tussen één of meer werkgevers of werkgeversorganisaties en één of meer werknemersorganisaties. De cao geldt alleen voor de bedrijven en werknemers die zijn vertegenwoordigd door de partijen die de cao hebben afgesloten. Een ondernemings-cao is een collectieve afspraak die geldt binnen een bedrijf. Een ondernemings-cao wordt afgesloten tussen een werkgever en één of meer werknemersorganisaties.

Wil je meer inzicht in de situatie van uw organisatie? Laat je terugbellen door een pensioenspecialist.

Algemeen verbindend verklaarde cao en pensioen

In grote bedrijfstakken is de inhoud van de pensioenregeling geregeld in de cao. ls een cao bindend verklaard, dan is de werkgever verplicht de pensioenregeling die in de cao staat, aan te bieden. Meestal is dit bij een bedrijfstakpensioenfonds, maar soms kan ook zelf gekozen worden voor een pensioenaanbieder.

Pensioen als er geen cao geldt

Wanneer er geen cao is, maken werkgever en werknemer samen afspraken over de arbeidsvoorwaarden. Hierbij gelden de algemene regels van de arbeidswetgeving. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een individuele arbeidsovereenkomst. Staan er in de arbeidsovereenkomst afspraken over een pensioenregeling? Dan moet de werkgever deze afspraken nakomen. Als er geen afspraken staan, kan de werkgever zelf bepalen of een pensioenregeling wordt aangeboden. Onze pensioenconsultants adviseren u hier ook over.

Onderzoek cao aanvragen

Cao bindend of niet

Net zoals bij bedrijfstakpensioenfondsen is er een werkingssfeerbepaling in de cao waaruit blijkt of de cao van toepassing is. Heeft u twijfels na het bestuderen van de werkingssfeerbepaling? Dan kunt u een onafhankelijk werkingssfeeronderzoek laten uitvoeren. 


In dit onderzoek worden de criteria zoals die in de cao-verplichtstelling zijn omschreven vergeleken met de onderneming. Het is belangrijk om ook een eventuele Bpf-verplichtstelling in het onderzoek te betrekken. 

Premievordering met terugwerkende kracht

Komt een BPF er na verloop van jaren achter dat een werkgever op basis van de cao onder de verplichtstelling valt? Dan zal het BPF alsnog de premie proberen te innen voor de hele periode waarvoor dat het geval was. In het ergste geval zou zo'n premievordering voor het verleden het faillissement van de onderneming kunnen betekenen.

Bedrijfsactiviteiten veranderen constant, maar verplichtstellingen ook

Of uw bedrijf onder een bedrijfstak valt, kan met de tijd veranderen. In de praktijk blijkt dat bedrijfsactiviteiten vaak geleidelijk aan veranderen. Ook werkingssfeerbepalingen worden om de zoveel tijd aangepast. Het is daarom verstandig om onderzoek naar de vraag van verplichtstelling jaarlijks te doen.

Advies op maat? Vraag een offerte aan. Wij helpen u graag verder.