arrow_drop_up arrow_drop_down

Alles wat u moet weten over Bpf en cao

Op deze pagina bieden wij u alle benodigde informatie op het gebied van Bpf en cao om pensioenvraagstukken beter te begrijpen. 

Over Bpf
Over cao

Alles over bedrijfstakpensioenfondsen (Bpf)

Wat zijn bedrijfstakpensioenfondsen?

Dit is een pensioenfonds van werkgevers uit een bepaalde bedrijfstak. Deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds is vaak verplicht (of door de minister van SZW verplicht gesteld).

Wat doet een bedrijfstakpensioenfonds?

Een bedrijfstakpensioenfonds kan betekenen dat uw bedrijf verplicht aangesloten dient te zijn bij het Bpf uit uw bedrijfstak. Wanneer dit het geval is dient u aan het Bpf premie te betalen voor uw werknemers. Het Bpf regelt vervolgens de pensioen van al uw werknemers. 

Is deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds verplicht?

Op grond van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Wet Bpf 2000) is deelname aan het Bpf verplicht wanneer het blijkt dat een bedrijf onder het Bpf had moeten vallen. Om dit te bepalen maken bedrijfstakpensioenfondsen gebruik van een werkingssfeer. Een werkingssfeer bevat de criteria (of verplichtstelling) waarmee een Bpf bepaalt of een bedrijf aangesloten dient te zijn. 


Werkingssfeer en verplichtstelling

Of bedrijven aangesloten dienen te zijn bij een BPF is in veel gevallen afhankelijk van de werkzaamheden die binnen de onderneming worden verricht. Welke werkzaamheden dat zijn wordt vastgesteld in de verplichtstelling. In een verplichtstelling staat op gedetailleerd niveau welke werkzaamheden leiden tot verplichte aanmelding. Als uw onderneming behoort tot een branche waarvoor een verplichtstelling geldt, dan is de kans groot dat de verplichtstelling ook voor u zal gelden. 


Een verplichtstelling komt tot stand als de meerderheid van de werkgevers- en werknemersorganisaties in een bepaalde branche daartoe een verzoek doen aan de minister van Sociale Zaken.


Valt u onder een verplichtstelling?

Of u als werkgever onder een verplichtstelling valt blijkt uit een werkingssfeeronderzoek. Dit is een onderzoek waarbij de criteria zoals die in de verplichtstelling zijn omschreven worden vergeleken met de onderneming. Dat kan bijvoorbeeld de loonsom, omzet, werkzaamheden en/of de gewerkte uren zijn. 


WAADI-codering als aanleiding aanschrijving BPF

WAADI staat voor Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs. Op grond van de aard van (een deel van) uw werkzaamheden heeft de KvK u een zogeheten WAADI-codering gegeven. Een statistisch gegeven, meer niet.


Voor het bedrijfstakpensioenfonds in uw branche is de codering aanleiding genoeg om contact met u op te nemen; misschien is dat al gebeurd.

Voorkom aansprakelijkheid met een werkingssfeeronderzoek

Een Bpf vereist specifieke juridische expertise van de persoon die dit uitvoert. Deze specialistische expertise is nodig omdat conclusies uit het werkingssfeeronderzoek indien nodig tot aan de Hoge Raad in stand moeten blijven. Daarnaast blijk uit de praktijk dat adviseurs  aansprakelijk kunnen worden gehouden. Het is daarom raadzaam om het onderzoek onafhankelijk te laten uitvoeren door een specialistische partij. 

Bedrijfstakpensioenfondsen actiever met aanschrijven

Wanneer een werknemer zich aanmeldt bij een Bpf en de werkgever blijkt onder de verplichtstelling te vallen, heeft de werknemer alsnog recht op pensioen. Dit ondanks dat er geen premie is betaald door de werkgever. 


Het 'geen premie, wel recht'-principe is een van de meest belangrijke redenen voor een Bpf om actief op zoek te gaan naar werkgevers die onder de verplichtstelling vallen, maar nog niet bij het betreffende fonds zijn aangesloten.  Als de werkgever geen premie heeft afgedragen, kan het Bpf alsnog de premie met een terugwerkende kracht van wel 20 jaar vorderen bij de werkgever. Naast de premie wordt ook de opgelopen schade door het Bpf in rekening gebracht. Deze financiële sancties kunnen ingrijpende gevolgen voor uw bedrijf. 

Bedrijfsactiviteiten veranderen constant, maar verplichtstellingen ook

Wie al dan niet onder een bedrijfstakpensioenfonds valt kan met de tijd veranderen. In de praktijk blijkt dat bedrijfsactiviteiten vaak geleidelijk aan, en soms plotseling veranderen. Ook werkingssfeerbepalingen worden aangepast. Het is daarom verstandig om het reeds uitgevoerde werkingssfeeronderzoek periodiek te laten valideren.

Bpf gerelateerde diensten

Werkingssfeeronderzoek


Opleiding BPF deskundige

Deskundige bijstand

BPF Compliant Audit

Alles over de cao

Wat is een cao?

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden staan. Bijvoorbeeld over loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn of pensioen.


De afspraken in een cao zijn vaak gunstiger dan afspraken over arbeidsvoorwaarden in de wet. Zo kan het loon in een cao hoger zijn dan het minimumloon. Of krijgen werknemers meer vakantiedagen dan het wettelijke minimum. De afspraken in een cao mogen nooit in strijd zijn met de wet. Bijvoorbeeld met het Burgerlijk Wetboek (BW) en de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. In de cao mag dus geen lager loon staan dan het minimumloon of minder vakantiedagen dan in het BW. Ook kan een wet, bijvoorbeeld het BW, bepalen dat bij cao van wettelijke regels mag worden afgeweken.


Soorten cao's

Er bestaan twee soorten cao's: 

  • Bedrijfstak-cao

Dit is een collectieve afspraak die binnen een sector geldt. Een bedrijfstak-cao wordt afgesloten tussen 1 of meer werkgevers of werkgeversorganisaties en 1 of meer werknemersorganisaties. De cao geldt alleen voor de bedrijven en werknemers die zijn vertegenwoordigd door de partijen die de cao hebben afgesloten.


  • Ondernemings-cao

Deze collectieve afspraak geldt binnen een bedrijf. Een ondernemings-cao wordt afgesloten tussen een werkgever en 1 of meer werknemersorganisaties.

Cao kan algemeen verbindend zijn

Partijen met een bedrijfstak-cao (sociale partners) kunnen de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vragen of de cao voor de gehele bedrijfstak kan gelden. Zo’n cao wordt dan algemeen verbindend verklaard (AVV). Horen werkgevers niet bij de cao-partijen, maar vallen zij wel onder de bedrijfstak? Dan moeten zij zich aan de algemeen verbindend verklaarde cao-bepalingen houden en deze op hun werknemers toepassen. Bijna alle bedrijfstak-cao's zijn algemeen verbindend verklaard. Daardoor vallen veel werkgevers onder een cao. Een werkgever kan soms om vrijstelling (dispensatie) vragen van de algemeen verbindend verklaring.


Op de website over cao's van het ministerie van SZW kunt u zien of een cao algemeen verbindend is verklaard.  En per welke datum dat het geval is.

Hoe weet u of er een cao geldt?

In het geval van een cao zet uw werkgever dat in de arbeidsovereenkomst. U kunt ook uw werkgever vragen of voor u een cao geldt. Als werknemer mag u de cao inzien. 


Wat als er geen cao geldt?

Als er geen cao's of eigen regelingen zijn, maakt u samen met uw werkgever afspraken over uw arbeidsvoorwaarden. Hierbij gelden de algemene regels van de arbeidswetgeving. Deze staan onder andere in de Wet minimumloon, de Arbeidstijdenwet, de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet arbeid en zorg en in het Burgerlijk Wetboek. Het is verstandig deze afspraken schriftelijk vast te leggen in een individuele arbeidsovereenkomst, maar dat is niet verplicht. 

Wanneer wordt een cao toegepast?

  • Wanneer er sprake is van een ondernemings-cao
  • Wanneer uw werkgever lid is van een werkgeversorganisatie die er één voor hem heeft afgesloten (bedrijfstak-cao)
  • Wanneer in uw branche een bedrijfstak-cao algemeen verbinden is verklaard (AVV). De cao geldt dan automatisch voor alle werkgevers in de bedrijfstak. Hierop zijn soms uitzonderingen mogelijk. Uitzendkrachten vallen bijvoorbeeld meestal niet onder de cao van het bedrijf waar ze werken. Zij vallen onder een eigen uitzend-cao.

Wat te doen als de cao niet wordt nageleefd?

Als werknemer kunt u twee dingen doen wanneer u het vermoeden heeft dat de cao niet wordt nageleefd:


1 Samen met uw werkgever een oplossing zoeken

Als uw werkgever de cao-afspraken niet nakomt, kunt u hem daarop aanspreken. Cao’s zijn afspraken tussen werkgevers- en werknemersorganisaties. Daarom moet u bij meningsverschillen over cao’s samen met uw werkgever een oplossing proberen te vinden.


2 Een tussenpartij inschakelen

Wanneer u samen met uw werkgever niet tot een oplossing kunt komen kunt u hulp krijgen van bijvoorbeeld het Juridisch loket of de vakbond. Bent u geen lid van de cao-vakbond? Dan kunt u terecht bij het Juridisch Loket, een advocaat of uw rechtsbijstandverzekeraar. U kunt het meningsverschil ook voorleggen aan een geschillencommissie in de branche.

Wat te doen bij vermoeden cao?

Uw werkgever hanteert geen cao terwijl dit verplicht is of de cao wordt slechts ten dele gehanteerd. Wanneer dit het geval is kunnen de gevolgen nadelig zijn voor u als werknemer. Denk hierbij aan geen of een minder gunstige pensioenregeling als wat de cao voorschrijft. Wat zijn uw mogelijkheden om te achterhalen of er sprake is van een cao en welke bepalingen voor uw werkgever van toepassing zijn?


Werkingssfeeronderzoek bij vermoeden cao

Net zoals bij bedrijfstakpensioenfondsen is er een werkingssfeerbepaling in de cao waaruit moet blijken of de cao van toepassing is. Heeft u nog twijfels na het bestuderen van de werkingssfeerbepaling, dan kunt u een onafhankelijk werkingssfeeronderzoek laten uitvoeren


Dit is een onderzoek waarbij de criteria zoals die in de cao-verplichtstelling zijn omschreven worden vergeleken met de onderneming. Dat kan bijvoorbeeld de loonsom, omzet, werkzaamheden en/of de gewerkte uren zijn. Het is hierbij belangrijk om ook een eventuele Bpf verplichtstelling in het onderzoek te betrekken. 


Bronvermelding

1. Rijksoverheid : Wat is een cao? 

2. Rijksoverheid: Hoe weet ik of er voor mij een cao geldt?

3. Rijksoverheid: Wat kan ik doen als mijn werkgever de cao niet nakomt?

Bekijk onze diensten

Werkingssfeeronderzoek


Opleiding BPF

deskundige

Deskundige bijstand

BPF Compliant Audit