arrow_drop_up arrow_drop_down

Werkgever/Ondernemingsraad

Diensten

Werkingssfeeronderzoek

Het aantal werkgevers dat niet bij een BPF is aangesloten, maar dit wel zou moeten zijn, is opvallend hoog! Laat een werkingssfeeronderzoek uitvoeren om mogelijke schade te beperken.


Deskundige bijstand

Bevindt u zich in een situatie waarin damage control van toepassing is? Onze BPF deskundigen kunnen samen met u een strategie bedenken en u ondersteuning bieden tijdens het proces. 


Stappenplan BPF

Voorkom de grootste BPF fouten, weet wat te doen bij een aanschrijving en download het GRATIS stappenplan met aandachtspunten voor slimme werkgevers.Waarom is een werkingssfeeronderzoek verstandig voor werkgevers?

Wanneer een werknemer kan aantonen dat hij bij een bedrijf heeft gewerkt dat onder een BPF had moeten vallen, kan de werknemer aanspraak maken op pensioenuitkering zonder dat hiervoor premie is betaald. De BPF maakt in deze situatie hoge kosten die verhaald worden op de werkgever. Om de kosten te voorkomen controleren BPF-en pro-actief of bedrijven niet verplicht bij het BPF aangesloten hadden moeten zijn.


Om zulke ingrijpende gevolgen te voorkomen adviseren wij u om preventief een werkingssfeeronderzoek te laten uitvoeren. De kosten hiervan is maar een fractie van de rekening die u van het BPF kunt krijgen. 

Ik ben aangeschreven door een bedrijfstakpensioenfonds (BPF). Wat moet ik doen?

Wanneer blijkt dat uw onderneming niet is aangesloten bij een BPF terwijl dit verplicht is, of bij het verkeerde BPF aangesloten is, kan dit ingrijpende financiële gevolgen hebben. Het BPF zal de onderneming dan met terugwerkende kracht aansluiten. Dit houdt in dat de achterstallige pensioenpremies afgerekend dienen te worden aan het pensioenfonds. Het pensioenfonds kan daarbij tot wel 20 jaar terug in de tijd gaan.


Wilt u zeker weten dat de aanschrijving legitiem is? U kunt het beste een werkingssfeeronderzoek door ons laten uitvoeren. Daarnaast helpen wij u om voor deze situatie een passende strategie te vinden, in samenwerking met accountants en advocaten. 

Voorbeeld aanschrijving BPF

Op grond van de bedrijfsactiviteiten en de statuten van het BPF valt onderneming “Globex” onder de werkingssfeer van het bedrijfstakpensioenfonds STIPP. De premie bij het STIPP bedraagt 12% van de loonsom, waarvan 8% voor rekening van de werkgever komt. De werkgever heeft zijn medewerkers niet aangemeld door onwetendheid.


De werkgever heeft een eigen pensioenregeling voor zijn medewerkers.  Op grond van Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 stelt het BPF dat onderneming “Globex” zijn medewerkers alsnog met terugwerkende kracht moet aanmelden vanaf de indiensttreding van de eerste medewerker (10 jaar geleden) en staat hierin volledig in zijn recht. Voor de onderneming betekent dit alsnog afdragen van premies aan STIPP : 


10 jaar x 12% x €1.000.000 = €1.200.000 


De eigenaar van “Globex” kan nu concluderen dat hij ten onrechte 10 jaar premies heeft betaald aan de verzekeraar. De onderneming krijgt in ieder geval een discussie met de verzekeraar die niet zonder meer de overeenkomst met terugwerkende kracht zal ontbinden.


De onderneming heeft het moeilijk gehad de laatste jaren. De concurrentie is hevig en de financiële reserves zijn minimaal, mede door investeringen in opleidingen en certificering van de werknemers. 


De eigenaar ziet maar één oplossing nadat hij tevergeefs bij diverse banken heeft aangeklopt: hij moet het faillissement aanvragen. 

Voorbeeld aanschrijving CAO

Onderneming “Polycon” is 8 jaar geleden opgericht en telt 185 werknemers. Het bedrijf produceert medisch apparatuur. De onderneming is geen lid van geen enkele werkgeversorganisatie wat betekent dat er geen cao verplichting geldt. Mede hierom heeft de oprichter van “Polycon” eigen afspraken gemaakt met de werknemers en een eigen CAO gehanteerd. De oprichter heeft aan het begin navraag gedaan bij de Arbeidsinspectie (het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) of het bedrijf onder een algemeen verbindend cao valt. Dit was 8 jaar geleden niet het geval. 


De afgelopen 4 jaar is het bedrijf enorm gegroeid en nieuwe bedrijfsactiviteiten aangenomen. Hierdoor valt het bedrijf onder de werkingssfeer van een nieuwe cao wat algemeen verbindend is verklaard. Deze is 3 jaar geleden opgesteld. Voor de onderneming betekent dit 185 loonvorderingen doorvoeren voor de afgelopen 3 jaar om aan de nieuwe CAO te voldoen. 


Naast de algemeen verbindende cao valt het bedrijf sinds 3 jaar ook onder een specifieke BPF. Voor de onderneming betekent dit alsnog afdragen van premies aan STIPP: 


3 jaar x 12% x €1.000.000 = €360.000


Dit brengt grote ontevredenheid met zich mee onder de werknemers waardoor productiviteit achteruit gaat met verlies als gevolg. Daarnaast is de organisatie een enorm bedrag kwijt waardoor komende groeiplannen voorlopig geschrapt worden. 

Hoe had u dit kunnen voorkomen? 

Bedrijfsvoering is aan verandering onderhevig. Hierdoor kan de aansluiting van uw organisatie bij het juiste BPF/cao wijzigen, met mogelijk ingrijpende gevolgen.


Dit kunt u voorkomen door regelmatig een (validatie) werkingssfeeronderzoek te laten uitvoeren.

Heeft u direct een vraag?

Laat uw gegevens achter en wij bellen u terug!