arrow_drop_up arrow_drop_down

Wat zegt de NV COS over pensioenen?

BPF-CAO Auditbureau biedt u de helpende hand door relevante controlewaarden uit te lichten.

Dit kunt u als een checklist gebruiken voor uw onderzoek. Wij voeren daarnaast in uw opdracht als onafhankelijke deskundige partij een werkingssfeeronderzoek uit.

Pensioen als aandachtspunt bij de jaarrekening

Iedere accountant wordt geacht zich professioneel, integer, objectief, vakbekwaam en zorgvuldig te gedragen. De Nederlandse Beroepsorganisatie Accountants heeft gedragscodes vastgelegd in onder andere Nadere voorschriften controle- en overige standaarden (NV COS).


Wij lichten enkele zaken van de NV COS 250, 315 en 500 uit, vanwege hun betrekking op de pensioenswereld.

De accountant verklaart!

1. De samenstellingsverklaring: de accountant ondersteunt de organisatie bij het opstellen van de jaarrekening.

2. De controleverklaring: de accountant geeft een oordeel over de jaarrekening met een redelijke mate van zekerheid.

3. De beoordelingsverklaring: de accountant geeft een conclusie met een beperkte mate van zekerheid.

In 80% van de onderzochte accountantsorganisaties was de uitvoering van wettelijke controles van onvoldoende kwaliteit.

Deze conclusie blijkt uit dossieronderzoek door de Autoriteit Financiële Markten.

Voorkom afwijkingen van materieel belang op de jaarrekening

Bovenstaande conclusie geeft weer dat de wettelijke controles ten tijde van het onderzoek niet op het juiste kwaliteitsniveau waren. Inmiddels is dat verbeterd, maar nog steeds zijn er extreme voorbeelden die een bedrijf letterlijk duur komen te staan. Om dit soort verrassingen te voorkomen, zetten wij relevante controlewaarden op een rij.

Relevante controlewaarden voor pensioenen

BPF-CAO Auditbureau licht hieronder een aantal zaken van de volgende Nadere voorschriften controle- en overige standaarden voor u uit, omdat deze u kunnen helpen bij het uitvoeren van werkingssfeeronderzoek. Op NBA kunt u alle gedragingen in hun volledigheid terugvinden.Scroll door om de belangrijke punten uit de NV COS voor de pensioenwereld te lezen.

De NV COS 250, 315 en 500 hebben betrekking op de controleverklaring.

Lees de belangrijkste gedragingen per NV COS

NV COS 250 Wet- en regelgeving

Zoals u weet gaat deze controlewaarde over de verantwoordelijkheid van de accountant. De vereisten van deze standaard zijn erop gericht u als accountant te helpen bij het identificeren van afwijkingen van materieel belang als gevolg van het niet naleven van wet- en regelgeving.


Voorkomen van niet-naleving, evenals detecteren van alle wet- en regelgeving valt niet onder de verantwoordelijkheid van de accountant. Wél dient de accountant voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen omtrent het naleven van de bepalingen van die wet- en regelgeving.


Paragraaf 6(a) is hierbij van belang:
De bepalingen van die wet- en regelgeving die in het algemeen geacht worden van directe invloed te zijn op de vaststelling van bedragen en in de financiële overzichten opgenomen toelichtingen die van materieel belang zijn, zoals wet- en regelgeving op het gebied van belastingen en pensioenen.


Het inschatten van risico's

NV COS 315 Risico's

De accountant dient inzicht te verwerven in de vraag of er binnen de entiteit een proces bestaat voor:

het identificeren van bedrijfsrisico's die relevant zijn voor de doelstellingen van de financiële verslaggeving.


Hierbij is het de verantwoordelijkheid van de accountant om:

  • De significantie van deze risico's in te schatten;
  • De waarschijnlijkheid dat deze risico's zich zullen voordoen te peilen;
  • Beslissingen te nemen over te ondernemen acties om hierop in te spelen.

De risico-inschattingswerkzaamheden dienen om een basis te verkrijgen voor het identificeren en inschatten van risico's op een afwijking van materieel belang op het niveau van de financiële overzichten en beweringen. Mocht de accountant beschikken over dergelijke informatie uit eerdere ervaringen, dient hij na te gaan of er sinds de vorige controle veranderingen hebben plaatsgevonden die effect kunnen hebben op de lopende controle.

Draag zorg voor geschikte en voldoende controle-informatie

NV COS 500 Controle-informatie

Controle-informatie omvat alle informatie die aan de financiële overzichten ten grondslag ligt, zowel in de administratieve vastleggingen opgenomen informatie als informatie verkregen uit andere bronnen.


De controlewerkzaamheden die opgezet en uitgevoerd worden, dienen in de omstandigheden geschikt te zijn om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen.


Als informatie voortkomt uit het werk van een door het bedrijf ingeschakelde deskundige, zoals een pensioenadviseur, is het de taak van de accountant om:

  • De competentie, capaciteiten en objectiviteit van die deskundige te evalueren;
  • Inzicht te verwerven in het werk van die deskundige;
  • Te evalueren in welke mate dat werk geschikt is als controle-informatie voor de desbetreffende bewering

Schakel deskundige hulp in

Lees ook de belangrijkste informatie uit de NV COS 4410

Scroll door

In 64% van de wettelijke controles werd onvoldoende gebruikgemaakt van werkzaamheden van deskundigen.

Kwaliteit van wettelijke controles

De Autoriteit Financiële Markten onderzoekt regelmatig de kwaliteit van de wettelijke controles bij beursgenoteerde ondernemingen, banken en verzekeraars.


Uit het laatste onderzoek* volgen twee opmerkelijke conclusies:

- In 80% was de uitvoering van wettelijke controles van onvoldoende kwaliteit;

- In 64% werd onvoldoende gebruikgemaakt van werkzaamheden van deskundigen.


* Alle conclusies staan in het volledige rapport van AFM.

Maak gebruik van onafhankelijke deskundigen

Het BPF-CAO Auditbureau beschikt over de kennis én bijpassende BPF-deskundigen om onafhankelijk uw werkingssfeeronderzoek uit te voeren en u te helpen met uw vraagstukken.

Wilt u eerst overleggen welk traject geschikt is?

NV COS 4410 Samenstellingsopdrachten

Professionele oordeelsvorming is van essentieel belang voor het op passende wijze uitvoeren van een samenstellingsopdracht.


Zodra de accountant zich ervan bewust wordt van: het vermoede niet-naleven van wet- en regelgeving (bijv. naleving Wet BPF 2000) of dat financiële informatie een afwijking van materieel belang bevat (bijv. BPF navordering), dient de accountant dat onder de aandacht van het management te brengen en om gecorrigeerde informatie te verzoeken.


De Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA) vereist van de accountant dat hij maatregelen neemt gericht op het wegnemen van de onjuistheid, dan wel aan deze informatie een mededeling toevoegt waarin hij de onjuistheid, aan de beoogde gebruikers kenbaar maakt.

Ethische voorschriften VGBA

1. Integriteit

2. Objectiviteit

3. Deskundigheid en zorgvuldigheid

4. Geheimhouding

5. Professioneel gedrag


Noot: Onafhankelijkheid is geen 'fundamenteel beginsel', maar het 'zichtbaar maken' van objectiviteit.