Wat zegt de NV COS over pensioenen?

Iedere accountant wordt geacht zich professioneel, integer, objectief, vakbekwaam en zorgvuldig te gedragen. De Nederlandse Beroepsorganisatie Accountants heeft gedragscodes vastgelegd in onder andere Nadere voorschriften controle- en overige standaarden (NV COS).


BPF-CAO Auditbureau licht hieronder een aantal zaken van de volgende Nadere voorschriften controle- en overige standaarden voor u uit, omdat deze u kunnen helpen bij het uitvoeren van werkingssfeeronderzoek. Op NBA kunt u alle gedragingen in hun volledigheid terugvinden.

 • NV COS 250 Wet- en regelgeving
 • NV COS 315 Risico's
 • NV COS 500 Controle-informatie
 • NV COS 4410 Samenstellingsopdrachten
 • NV NOCLAR Niet naleven wet- en regelgeving

Wij lichten enkele zaken van de NV COS 250, 315 en 500 uit, vanwege hun betrekking op de pensioenswereld.

In 80% van de onderzochte accountantsorganisaties was de uitvoering van wettelijke controles van onvoldoende kwaliteit.

Deze conclusie blijkt uit dossieronderzoek door de Autoriteit Financiële Markten.

NV COS 250 Wet- en regelgeving

Zoals u weet gaat deze controlewaarde over de verantwoordelijkheid van de accountant. De vereisten van deze standaard zijn erop gericht u als accountant te helpen bij het identificeren van afwijkingen van materieel belang als gevolg van het niet naleven van wet- en regelgeving.


Voorkomen van niet-naleving, evenals detecteren van alle wet- en regelgeving valt niet onder de verantwoordelijkheid van de accountant. Wél dient de accountant voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen omtrent het naleven van de bepalingen van die wet- en regelgeving.

 

Paragraaf 6(a) is hierbij van belang:

De bepalingen van die wet- en regelgeving die in het algemeen geacht worden van directe invloed te zijn op de vaststelling van bedragen en in de financiële overzichten opgenomen toelichtingen die van materieel belang zijn, zoals wet- en regelgeving op het gebied van belastingen en pensioenen.

NV COS 315 Risico's

De accountant dient inzicht te verwerven in de vraag of er binnen de entiteit een proces bestaat voor: het identificeren van bedrijfsrisico's die relevant zijn voor de doelstellingen van de financiële verslaggeving.

 

Hierbij is het de verantwoordelijkheid van de accountant om:

 • De significantie van deze risico's in te schatten;
 • De waarschijnlijkheid dat deze risico's zich zullen voordoen te peilen;
 • Beslissingen te nemen over te ondernemen acties om hierop in te spelen.

De risico-inschattingswerkzaamheden dienen om een basis te verkrijgen voor het identificeren en inschatten van risico's op een afwijking van materieel belang op het niveau van de financiële overzichten en beweringen. Mocht de accountant beschikken over dergelijke informatie uit eerdere ervaringen, dient hij na te gaan of er sinds de vorige controle veranderingen hebben plaatsgevonden die effect kunnen hebben op de lopende controle.

NV COS 500 Controle-informatie

Controle-informatie omvat alle informatie die aan de financiële overzichten ten grondslag ligt, zowel in de administratieve vastleggingen opgenomen informatie als informatie verkregen uit andere bronnen.

 

De controlewerkzaamheden die opgezet en uitgevoerd worden, dienen in de omstandigheden geschikt te zijn om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen.

  

Als informatie voortkomt uit het werk van een door het bedrijf ingeschakelde deskundige, zoals een pensioenadviseur, is het de taak van de accountant om:

 • De competentie, capaciteiten en objectiviteit van die deskundige te evalueren;
 • Inzicht te verwerven in het werk van die deskundige;
 • Te evalueren in welke mate dat werk geschikt is als controle-informatie voor de desbetreffende bewering.

NV COS 4410 Samenstellingsopdrachten

Professionele oordeelsvorming is van essentieel belang voor het op passende wijze uitvoeren van een samenstellingsopdracht.


Zodra de accountant zich ervan bewust wordt van: het vermoede niet-naleven van wet- en regelgeving (bijv. naleving Wet BPF 2000) of dat financiële informatie een afwijking van materieel belang bevat (bijv. BPF navordering), dient de accountant dat onder de aandacht van het management te brengen en om gecorrigeerde informatie te verzoeken.


De Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA) vereist van de accountant dat hij maatregelen neemt gericht op het wegnemen van de onjuistheid, dan wel aan deze informatie een mededeling toevoegt waarin hij de onjuistheid, aan de beoogde gebruikers kenbaar maakt.

Ethische voorschriften VGBA

1. Integriteit

2. Objectiviteit

3. Deskundigheid en zorgvuldigheid

4. Geheimhouding

5. Professioneel gedrag


Noot: Onafhankelijkheid is geen 'fundamenteel beginsel', maar het 'zichtbaar maken' van objectiviteit.

Heeft u een vraag? 

Laat uw gegevens achter en wij bellen u terug!

Alles wat u moet weten over Bpf en cao

Meer informatie?