Verplicht aansluiten bij BPF na wijziging verplichtstellingsbesluit

Verplicht aansluiten bij BPF na wijziging verplichtstellingsbesluit

Wanneer moet een onderneming verplicht deelnemen aan de pensioenregeling van een bedrijfstakpensioenfonds? En wat betekent het als het verplichtstellingsbesluit wijzigt? Moet de werkgever dan zelf opnieuw een werkingssfeeronderzoek laten uitvoeren? In deze blog bespreken wij de leermomenten voor werkgevers, accountants en advocaten uit een rechtszaak tussen een onderneming en een bedrijfstakpensioenfonds.

De zaak van het bedrijfstakpensioenfonds tegen de onderneming

Het gaat in deze rechtszaak om een bibliobus. Is dit een openbare bibliotheek en is deelname aan het bedrijfstakpensioenfonds daarom verplicht? In de vorige bijdrage over dit onderwerp is de rechtspraak rondom het verplichtstellingsbesluit onder de loep genomen. Daaruit bleek dat de activiteiten van de onderneming volgens een uitspraak van de rechter feitelijk niet onder de verplichtstelling van dat besluit vielen. In hoger beroep is dit nogmaals bevestigd door het gerechtshof. Kort geschreven was in het verplichtstellingsbesluit 2000 niet nadrukkelijk opgenomen dat het verrichten van zogenaamde bibliobusdiensten voor een aantal openbare bibliotheken onder het verplichtstellingsbesluit valt.

Toevoegingen verplichtstellingsbesluit

In latere verplichtstellingsbesluiten (2010) zijn bepalingen toegevoegd die wél op het verrichten van dergelijke diensten van toepassing lijken te zijn. De activiteiten van de onderneming zelf zijn niet wezenlijk gewijzigd. Maar het verplichtstellingsbesluit dus wel waardoor aansluiting bij het pensioenfonds toch verplicht is. De betreffende onderneming is het hier niet mee eens en is in hoger beroep gegaan.

Wijziging van het verplichtstellingsbesluit voor bibliotheken

Hieronder een onderdeel van het verplichtstellingsbesluit van 2010 wat onder openbare bibliotheek wordt verstaan:

A.        De in Nederland gevestigde rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke instellingen die een of meer voorzieningen van openbaar bibliotheekwerk als bedoeld in de Wet op het specifieke cultuurbeleid […] in stand houden.

B.        De in Nederland gevestigde rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke instellingen die werkzaamheden verrichten die naar hun aard dezelfde zijn als de werkzaamheden die verricht worden door de instellingen als genoemd onder a van dit artikel.

C.        De in Nederland gevestigde rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke instellingen die geheel of nagenoeg dezelfde werkzaamheden verrichten ten behoeve van instellingen als onder sub A en/of sub B.

Verplichtstelling door wijziging verplichtstellingsbesluit

De plicht tot premiebetaling ontstaat aldus uit de wet. En deze plicht geldt vanaf het moment dat de werkgever voldoet aan de voorwaarden voor verplichte deelneming. Dus vanaf 2010.   Want zowel de kantonrechter, en in hoger beroep het hof, is van oordeel dat de onderneming met de bibliobusdiensten in ieder geval bibliotheekwerkzaamheden verrichtte ten behoeve van openbare bibliotheken en daarmee onder onderdeel C van het Verplichtstellingsbesluit van 2010 valt.

Verandering van een verplichtstellingbesluit of veranderingen van activiteiten van de onderneming?

Door het wijzigen van een onderdeel in het verplichtstellingsbesluit kan het zo zijn dat de onderneming vanaf dat moment onder de verplichtstellingsregeling valt. Het is dus van essentieel belang periodiek te toetsen of de activiteiten van de onderneming zijn veranderd of dat er onderdelen van een verplichtstellingsbesluit zijn veranderd. Dit kan met een werkingssfeeronderzoek.

Advies over een verplichtstellingsbesluit

Bent u benieuwd of per wanneer uw bedrijf onder een verplichtstellingsbesluit van een bedrijfstakpensioen valt? Wij helpen u graag. Bel 085 – 130 11 30 of neem contact met ons op via deze website. In een vrijblijvend kennismakingsgesprek laten we graag zien wat wij voor u kunnen betekenen.

Over de schrijver